Veel gestelde vragen

Alle drie kunnen professional zijn op het gebied van de juridische dienstverlening, maar de titel advocaat en meester zijn wettelijk beschermd. Bij wet is het soms verplicht dat u zich in de rechtbank laat bijstaan door een advocaat. Alle andere zaken kunt u overlaten aan een jurist die tegen goedkopere tarieven kan werken.

Zodra er een juridisch probleem is kunt u altijd eerst een jurist inschakelen die beoordeelt of u wel een advocaat nodig hebt. Beter is nog een jurist preventief, dus voordat het geschil ontstaat , te vragen om advies en/of beoordeling.

Wij communiceren snel en efficient via de digitale snelwegen. Geen dure auto's, geen kantoorkosten en No Cure,No Pay. Niets behalen is niets betalen!

Prijzen spreken wij van te voren duidelijk af en leggen wij middels een opdrachtbevestiging vast. U ontvangt van ons dus géén na-rekening!

Ja. Voor incassowerkzaamheden kunnen prijsafspraken gemaakt worden, waardoor het ook mogelijk wordt lagere bedragen te incasseren. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de NVI en maken gerichte afspraken bij aanvang van onze werkzaamheden.

Wij zijn er elk natuurlijk- en/of rechtspersoon. Zowel particulieren/consumenten, als zakelijk/niet-consumenten kunnen wij onze diensten aanbieden.

VRAGEN? LEG ZE AAN ONS VOOR

Voel u vrij om vragen te stellen

VEELGESTELDE VRAGEN

De kantonrechter behandelt zowel civiele zaken als strafzaken. Het is een alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en zaken onder de € 25.000,- behandelt. Vroeger was het kantongerecht een apart gerecht naast de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. De kantongerechten zijn opgegaan in de rechtbanken. De term 'kantonrechter' is blijven bestaan."

Natuurlijk, we werken daarvoor nauw samen rechtshulpverleners. U wordt dan tegen zeer lage vaste tarieven geholpen en we kunnen die hulp direct tijdens uw gesprek in werking zetten.

U kunt onze juristen alle vragen voorleggen op elk rechtsgebied. Bijvoorbeeld over werk, uitkeringen, familiekwesties, huur, eigen huis, bezwaarprocedures, consumentenproblemen, en nog véél meer.

Een adviesgesprek duurt gemiddeld 15 minuten, daarna weet u direct waar u aan toe bent. Door de juiste vragen te stellen komen onze juristen snel tot de kern van het probleem, ook bij schijnbaar zeer complexe zaken.

Ook per e-mailbericht krijgt u advies. U kunt daarvoor de formulieren op onze website gebruiken. Het eerste advies is altijd kosteloos.

Wet Incasso Kosten (WIK)

Wet Incassokosten (WIK)

Hoewel er vaak gesproken wordt over de 'wet incassokosten' oftewel de WIK, heet de regeling officieel Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten en kent als officiële ingangsdatum 1 juli 2012.

Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering, met een minimum van € 40,-;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

Rekenvoorbeeld (al dan niet verhoogd met BTW)

Bij een vordering met een hoofdsom van € 23.000,- bedragen de incassokosten:

15% van € 2.500,- = € 375,- plus
10% van € 2.500,- = € 250,- plus
5% van € 5.000,- = € 250,- plus
1% van € 13.000,- = € 130,-

Totaal is in dit rekenvoorbeeld sprake van € 1.005,- aan incassokosten. Afhankelijk van de vraag of de schuldeiser zelf wel/niet BTW-plichtig is, wordt dit bedrag niet/wel nog verhoogd met BTW.

De wet incassokosten en het bijbehorende besluit (WIK) zijn per 1 juli2012 inwerking getreden. De regeling geldt voor vorderingen die ná 1 juli 2012 betaald hadden moeten zijn. De datum van de factuur is dus niet beslissend: het gaat om de datum waarop betalingsverzuim is ingetreden. Wanneer er voor 1 juli 2012 reeds verzuim was, wordt de vergoeding voor de incassokosten berekend volgens het voor die datum (1 juli) geldende recht. Voorbeeld: factuurdatum 15 juni 2012, betalingstermijn tot 15 juli 2012: nieuwe wetgeving van toepassing, ook al is de factuurdatum van vóór 1 juli 2012.

Als het een consumentenvordering betreft niet, dan moet er volgens de WIK eerst een kosteloze aanmaning plaatsvinden waarbij men in ieder geval 14 dagen de tijd krijgt vanaf de dag dat de brief bij de consument is bezorgd of ontvangen, om alsnog te betalen. In deze aanmaning moeten de gevolgen van het uitblijven van de betaling, waaronder de vergoeding van de incassokosten, worden vermeld.

De wettelijke vergoeding van de incassokosten waarop krachtens de nieuwe regeling aanspraak kan worden gemaakt, wordt alleen berekend op basis van de hoofdsom. De schuldeiser kan daarnaast niet ook aanspraak maken op een vergoeding voor de kosten voor het incasseren van de verschuldigde wettelijke rente. Het is voor de berekening van de verschuldigde vergoeding voor de incassokosten in beginsel niet van belang hoe lang de schuldenaar in verzuim is. Wel zij gewezen op artikel 6:119, tweede lid en artikel 6:119a, derde lid BW. Ingevolge deze bepalingen wordt de hoofdsom na afloop van een jaar waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de wettelijke rente. Dit heeft tot gevolg dat wanneer het innen van de incassokosten langer duurt dan een jaar, de incassokosten opnieuw berekend kunnen worden aan de hand van nieuwe hoofdsom van de vordering (d.w.z. de oorspronkelijke hoofdsom verhoogd met de wettelijke rente). Het voorgaande geldt in gelijke mate wanneer er een hogere rente is bedongen in plaats van de wettelijke rente.

Dat ligt er aan en kan niet zondermeer met ja of nee worden beantwoord. Voor B2B is deze regeling van zogenaamd 'regelend recht'. Dat wil zeggen dat partijen hiervan mogen afwijken en dat betekent dat de wettelijke maximale vergoeding voor de incassokosten geldt, tenzij partijen overeen zijn gekomen daar van af te wijken. Zij kunnen zowel een lagere als een hogere vergoeding voor incassokosten overeenkomen. De regeling biedt bescherming aan (kleine) bedrijven doordat in beginsel de wettelijke maximale incassokosten gelden. Alleen als partijen overeenkomen daarvan af te wijken, kunnen hogere incassokosten in rekening worden gebracht.

Nee, bij B2B niet. Dit is alleen een vereiste indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij de Tweede Kamer ligt overigens momenteel een wetsvoorstel om een Europese Richtlijn te implementeren. Daarin is (even kort gezegd) bepaald dat in het handelsverkeer direct € 40,- incassokosten in rekening gebracht mag worden na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder het versturen van een aanmaning.

Men valt onder de WIK indien men 1) een natuurlijke persoon is en 2) niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij een eenmanszaak kan er helaas wel een schemergebied ontstaan: is er gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf of niet? Vaak zal de aard en inhoud van de onderliggende overeenkomst wel een goed aanknopingspunt bieden.

GRATIS QUICK-SCAN

Laat uw kwestie ons beoordelen op haalbaarheid.

error: